WOOD53
Enschede, 4 april 2014

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten van WOOD53 De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze website.
1.2 Zodra een bestelling is geplaatst, geeft de consument te kennen dat deze akkoord is met de voorwaarden. WOOD53 behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door WOOD53 erkend.
1.4 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging hiervan door WOOD53 op het door de klant opgegeven emailadres.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. WOOD53 gaat over tot het leveren van het product, zodra de betaling is ontvangen.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal WOOD53 bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is doordat: het bestelde niet op voorraad is, het bestelde niet meer leverbaar is, er een andere reden van vertraging is, of een bestelling niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht. De klant heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Alle bestellingen worden via transporteurs verzonden of kunnen worden afgehaald bij WOOD53
2.4 Artikelen dienen bij levering gecontroleerd te worden. Indien blijkt dat de producten, ten tijde van levering, beschadigd zijn, wordt de consument verplicht om de levering niet te accepteren. De klant dient WOOD53 hiervan binnen 3 dagen per mail op de hoogte te stellen.
2.5 Pakketten worden volgens afspraak met de klant afgeleverd bij het opgegeven afleveradres.
2.6 Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
2.7 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden.
2.8 Aan de leveringsplicht van WOOD53 zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door WOOD53 geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.9 Indien er sprake is van levering op faktuur dan dient het openstaande bedrag binnen 14 dagen te zijn overgemaakt, op het op de faktuur vermelde rekeningnummer

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de transporteur tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.1a De looptijd van aanbiedingen is niet van te voren bepaald en kan dus verschillen.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief BTW. En exclusief evt. bezorgkosten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de klant het recht (herroepingsrecht) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Dit geldt niet voor produkten die speciaal voor u op maat of kleur voor u vervaardigd zijn. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan WOOD53 heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij WOOD53 De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
4.2 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt WOOD53 er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald.
4.3 Bij een retourzending of ruiling dient de klant per mail contact op te nemen alvorens de klant een artikel aan WOOD53 retourneert.
4.4 Retourzendingen en ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. Franco of rembourszendingen worden door WOOD53 nooit geaccepteerd.

5. Privacy
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij WOOD53, worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. WOOD53 houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 WOOD53 respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie
6.1 WOOD53 garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.
6.2 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan WOOD53. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan WOOD53 schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.3 Deze garantie geldt niet indien: A) de klant de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken. B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van WOOD53 .D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6.4 Alle artikelen van WOOD53 worden volgens de genoemde maten vervaardigd. Door het natuurlijke karakter van het hout kan het voorkomen dat er kleine afwijkingen in deze maten zitten. Dit valt niet onder garantie evenals eventuele scheuren, oneffenheden, kleurverschillen, noesten en afwijkingen van foto`s.
6.5 Weersinvloeden hebben effect op de kleur van hout en beits. evt verkleuren vallen dan ook niet voor verantwoording van WOOD53

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt WOOD53 zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden WOOD53 slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van WOOD53 gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 WOOD53 kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen WOOD53 en een klant komt tot stand nadat een bestelling door WOOD53 op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 WOOD53 behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van WOOD53 gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 WOOD53 is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, bezorgers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 WOOD53 behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is WOOD53 gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien WOOD53 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Zolang de klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde artikelen eigendom van WOOD53

12. Aansprakelijkheid
12.1 WOOD53 niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, door welke oorzaak dan ook, welke ontstaan is aan de klant, aan zaken van de klant, aan de klant of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is WOOD53 nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.
12.2 De inhoud van deze site is met veel zorgvuldigheid samengesteld. WOOD53 kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid en/of de inhoud van deze informatie. WOOD53 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op www.wood53.com, in mailingen of alle verstrekte offline informatie.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten tussen WOOD53 en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Als het gaat om internationale koopovereenkomsten, dan is het Weens Koopverdrag van toepassing. Mits de participerende landen bij het verdrag zijn aangesloten.